Studenter

Institutionen för farmaci bedriver undervisning, forskning och samverkan med omgivande samhälle i frågor som rör utveckling, tillverkning och användning av bruksfärdiga läkemedel. Farmaciämnet är brett med gränsytor mot natur-, samhälls- och teknikvetenskap. Våra forskare och lärare bedriver verksamhet i en spännande och berikande akademisk miljö på BMC, placerad nära Ångström- och Rudbecklaboratorierna – tre tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningscentra vid Uppsala universitet.

Forskning

Institutionens forskning är koncentrerad på tre problemområden, nämligen läkemedelsformulering, rationell läkemedelsanvändning samt farmaceutisk partikel- och materialvetenskap. Forskningen inom dessa områden bedrivs i en rad forskargrupper, varav flera internationellt framträdande. Institutionens lärare och forskare representerar besitter en unik samlad akademisk kompetens i Sverige och institutionen för farmaci har därmed en nyckelroll för utvecklingen av de farmaceutiska disciplinerna i Sverige. För en översikt av forskargruppernas forskningsprogram, gå till sidan Forskning.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Institutionen erbjuder en rad kurser på grundnivå och avancerad nivå inom de akademiska disciplinerna farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci, biofarmaci, samhällsfarmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Kurserna är avsedda för studerande som ännu ej avlagt examen men vi erbjuder också kurser för yrkesverksamma. Kombinationen av grundläggande och avancerade kurser gör det möjligt att få såväl en vetenskaplig grund som en spetskompetens i farmaci. För en översikt över kurserna, gå till sidan Utbildning.

Utbildning på forskarnivå

Institutionen erbjuder utbildning på forskarnivå i ämnet farmaceutisk vetenskap med inriktning mot de akademiska discipliner som vi utbildar i på avancerad nivå. För mer information om forskarutbildning vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, gå till www.farmfak.uu.se.

To top of page Arrow up