Farmaci

Vi undervisar, forskar och samverkar med samhället i frågor som rör utveckling, tillverkning och användning av läkemedel. Farmaciämnet är brett med gränsytor mot natur-, samhälls- och teknikvetenskap. Våra forskare och lärare verkar i en spännande och berikande akademisk miljö på BMC, nära Ångström- och Rudbecklaboratorierna – tre tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningscentra vid Uppsala universitet.

Forskning

Institutionens forskning är fokuserad på, läkemedelsformulering, rationell läkemedelsanvändning samt farmaceutisk partikel- och materialvetenskap. Forskningen sker i en rad forskargrupper, varav flera internationellt framträdande. Institutionens lärare och forskare äger en unik samlad akademisk kompetens i Sverige och institutionen för farmaci har därmed en nyckelroll för utvecklingen av de farmaceutiska disciplinerna i Sverige. För en översikt av våra forskningsprogram, se Forskning.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Institutionen erbjuder flera kurser på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci, biofarmaci, samhällsfarmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Kurserna är avsedda för studerande som ännu ej avlagt examen men vi erbjuder också kurser för yrkesverksamma. Kombinationen av grundläggande och avancerade kurser gör det möjligt att få såväl en vetenskaplig grund som en spetskompetens i farmaci. För en kursöversikt, se Utbildning.

Utbildning på forskarnivå

Institutionen erbjuder forskarutbildning i ämnet farmaceutisk vetenskap på avancerad nivå. För mer information om forskarutbildning vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, se www.medfarm.uu.se.

To top of page Arrow up