Please use your browser's BACK button to return to the page that brought you here.

Fördjupningsprojekt i Galenisk farmaci och Biofarmaci

Innehåll denna sida:

Fördjupningsprojekt

Inom galenisk farmaci och biofarmaci finns tre forskningsområden. Du kan göra ditt fördjupningsprojekt på institutionen inom något av dessa områden. Nedan listar vi de projekt som du just nu kan söka, men det finns ofta möjlighet att skapa ytterligare projekt vid behov/önskemål. Kontakta i så fall förslagsvis forskningsledaren i den forskningsgrupp du är intresserad av.

Galenisk farmaci

Farmaceutisk materialvetenskap

Kontaktperson: Denny Mahlin
(denny.mahlin@farmaci.uu.se)

 • The effects of nano-particle additives on amorphous spray-dried powders – physical stability and mechanical properties.
 • Rational drug formulation by screening of compound properties in model formulations.
  Plats: Insitutionen för farmaci, Uppsala/School of Pharmacy, University of East Anglia, Norwich, UK.
 • Solid state stability of amorphous compounds in aqueous environments.

Processmodellering

Kontaktperson: Göran Frenning
(goran.frenning@farmaci.uu.se)

 • The failure mechanism of spherical agglomerates: crack formation or plastic softening?
 • Flowability of spray-dried powders: shear cell measurements and comparisons with simulations.

Cellulosabaserade formuleringar

Kontaktperson: Ragnar Ek
(ragnar.ek@farmaci.uu.se

 • Development of cellulose based excipients.
 • Prolonged release of Lidocaine for pain relief.

Läkemedelsfrisättning och biotillgänglighet

Kontaktperson: Erik Björk
(erik.bjork@farmaci.uu.se)

Upp ^

Läkemedelsformulering

I det här forskningsområdet fokuserar vi vår forskning på cell- och datorbaserade testmetoder, i stället för djurförsök, för att förstå hur läkemedel tas upp och sprids i våra kroppar. Forskningsledare är Per Artursson. Om du är intresserad av att göra ditt fördjupningsarbete hos oss kan vi erbjuda bland annat följande projekt:

We typically accept two to five undergraduate and master thesis students for research projects each semester, and also summer internships through the SOFOSKO program. The projects address specific questions in our current research. Upcoming projects:

Recent projects:

Please contact any senior group member for more information about current project opportunities.

Upp ^

Biofarmaci

I det här forskningsområdet fokuserar vi vår forskning på transport och metabolism av olika läkemedel och deras metaboliter i olika kroppsorgan. Arbetet sker i samarbete med biokemister, fysiologer, läkemedelskemister, analytiska kemister och kliniska forskare inom gastroenterologi, onkologi och neurologi. Forskningsledare är Hans Lennernäs. Om du är intresserad av att göra ditt fördjupningsarbete hos oss kan vi erbjuda bland annat följande projekt:

 1. Evaluation of drug delivery systems by the application of physiologically based biopharmaceutical (PBBP) modeling.
  Kontakperson/ Handledare:Erik Sjögren
  erik.sjogren@farmaci.uu.se
 2. Colonic drug absorption: application of preclinical studies and in silico models.
  Kontakperson/ Handledare:Erik Sjögren
  erik.sjogren@farmaci.uu.se
 3. Intestinal drug metabolism: implications for drug permeability.
  Kontakperson/ Handledare:Erik Sjögren
  erik.sjogren@farmaci.uu.se
 4. Aqueous boundary layer in the Ussing chamber system, a problem or a potential for permeability assessments
  Kontakperson/ Handledare:Erik Sjögren
  erik.sjogren@farmaci.uu.se
 5. Approaches for dissolution measurements during conditions of limited water and simultaneous absorption
  Kontakperson/ Handledare:Erik Sjögren
  erik.sjogren@farmaci.uu.se
 6. In-silico evaluation of the paths to systemic exposure: serial and parallel bottlenecks
  Kontakperson/ Handledare:Erik Sjögren
  erik.sjogren@farmaci.uu.se
 7. Investigation of the dog as a preclinical model of regional intestinal absorption and MR/enabling dosage form evaluation.
  Kontakperson/ Handledare:Erik Sjögren
  erik.sjogren@farmaci.uu.se
 8. Evaluation of the GI-Sim PBPK dog model with regard to physiological factors and regional absorption.
  Kontakperson/ Handledare:Erik Sjögren
  erik.sjogren@farmaci.uu.se
Upp ^

Externa fördjupningsprojekt

Du kan även göra ditt fördjupningsprojekt på farmaceutiska forskningsavdelningar inom läkemedels- och bioteknikföretag samt vid utländska universitet, fr a i USA och Europa men även i t ex Australien och Japan. Mer information om externa forskningsprojekt i Sverige ges av Göran Alderborn och om externa forskningsprojekt i utomlands ges av Per Artursson.

Aktuella externa fördjupningsprojekt

Här kan du läsa om aktuella externa fördjupningsprojekt >>

World Map

Upp ^

Hur går det till?

Handledning

Du kommer att få dig tilldelad en eller flera handledare. Ofta är den dagliga handledaren en doktorand eller en post.doc., eftersom det är dessa som utför det praktiska arbetet i forskargrupperna, medan din formella handledare ofta är en mera erfaren forskare som du träffar då och då under terminen. Du kan när som helst under terminen kontakta kursadministratören Annette Svensson, annette.svensson-lindgren@farmaci.uu.se eller kursansvarig Per Artursson, per.artursson@farmaci.uu.se för att stämma av hur ditt arbete utvecklats. Frågor om fördjupningsprojekt i galenisk farmaci och biofarmaci kan skickas till e-postadresserna ovan.
Upp ^

Ämnesgranskare

För att du ska få bästa möjliga stöd utses en ämnesgranskare från institutionens erfarna forskare till din kontaktperson. För att undvika jäv kan ämnesgranskaren inte vara din handledare. Ämnesgranskaren har expertkunskap inom ditt forskningsområde och är den person du kan kontakta i övergripande frågor och du t ex är orolig över ditt exjobb eller om något problem uppstått. Ämnesgranskaren granskar och rekommenderar godkännande av obligatoriska moment såsom din försöksplan och rapport till den kursansvarige. Om ett obligatoriskt moment inte håller tillräcklig kvalitet för godkännande återsänds det till dig och din handledare för bearbetning. Det är alltså du som med stöd av din handledare utarbetar ”finala” versioner av försöksplan och rapport. Ämnesgranskaren deltar även i den muntliga redovisningen och oppositionen och leder (som expert) diskussionen av ditt exjobb.
Upp ^

Fördjupningsprojektets olika moment

Introduktionskurs

Vi börjar varje termin med en introduktionskurs. Då får du förutom en genomgång av terminens upplägg, information om såväl praktisk som mer vetenskapsfilosofisk karaktär. Förutom en genomgång av hur man skriver en försöksplan, en rapport och framför en muntlig presentation, får du här inblick i t ex stödämnen som försöksplanering, forskningsmetodik och datorprogram för statistiska beräkningar. Du får även tillfälle att fundera över t ex patentskydd, forskningsetik och skillnader och likheter mellan akademisk och kommersiell forskning. Verkar det intressant? I så fall finns mer information här: Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci och biofarmaci C, 15 hp.
Upp ^

Försöksplan

Terminens två första veckor används till att sätta sig in i projektet genom att du går igenom aktuell litteratur, diskuterar projektet med din handledare och skriver en försöksplan. Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets målsättning helt klar för dig innan du börjar, att du ska introduceras till projektets bakgrund genom att sammanfatta aktuell litteratur, att du ska ha kännedom om och kunna beskriva vilka metoder du ska använda, känna till hur resultaten ska analyseras, samt samla in och gå igenom inte bara bakgrundslitteraturen utan också metodlitteraturen.

En välskriven försöksplan kan användas som utgångsmaterial till rapporten. Av erfarenhet vet vi att du har mest tid över i början av projektperioden medan slutet av fördjupningsprojekt brukar bli hektisk eftersom du då behärskar apparater och metoder och är i full gång med att avsluta ditt projekt. Därför lönar det sig att lägga ned mycket tid på försöksplanen under den första tiden. Dessutom är det ju roligare att arbeta med ett projekt som man är väl insatt i.

Om du vill ha tips om hur man skriver en försöksplan i galenisk farmaci och biofarmaci så finns information här: Instruktioner och tips.
Upp ^

Rapport

Mot slutet av terminen är det dags att sammanställa en rapport. Inom galenisk farmaci och biofarmaci vill vi träna dig i att skriva en kort, tydlig rapport som är strukturerad som en veteskaplig artikel. Tack vare att du skrivit en försöksplan slipper du sena funderingar om projektets målsättning. Dessutom har du projektets bakgrund klar för dig, eftersom du redan har sammanfattat aktuell litteratur och beskrivit vilka metoder du använt samt samlat in och gått igenom inte bara bakgrundslitteraturen utan också metodlitteraturen.

Om du vill ha tips om hur man skriver en rapport i galenisk farmaci och biofarmaci så läs här: Instruktioner och tips.
Upp ^

Muntlig redovisning

Du kommer också att få redovisa ditt fördjupningsprojekt muntligt. Vi vill att du ska få träning i att göra en tydlig och strukturerad presentation där du har bra stöd från ett proffsigt bildmaterial. Presentationen görs som regel i presentationsprogrammet Power Point.

Om du vill ha tips om hur man sätter samman en muntlig presentation i galenisk farmaci och biofarmaci så hittar du det här: Instruktioner och tips.
Upp ^

Examination

Det utförda arbetet redovisas skriftligt i en rapport som diskuteras vid ett seminarium. Som betyg på kursen används uttrycken godkänd eller underkänd. För godkänt betyg krävs förutom godkänd försöksplan och rapport också deltagande i samtliga obligatoriska moment.
Upp ^

To top of page Arrow up