Please use your browser's BACK button to return to the page that brought you here.

Pharmacy Practice and Policy

Undergraduate thesis/Fördjupningsprojekt


Information below only available in Swedish.
Please contact Jannike Stenlund, if you want information in English.

Vad är samhällsfarmaci?

Samhällsfarmaci handlar om apotekarens och receptariens roll i samhället. Farmakoterapi och samhällsfarmaci ligger väldigt nära varandra. Ofta skulle ett och samma projekt göras både på samhällsfarmacin eller på farmakoterapin. Men, medan farmakoterapin studerar läkemedelsbehandling på individ-nivå, handlar samhällsfarmaci om att förbättra läkemedelsanvändningen på grupp-nivå.

Vi på samhällsfarmacin vill förstå hur apotekaren och receptariens kompetenser kan användas för samhället mest ändamålsenligt. För att kunna göra det använder vi oss ibland av teorier från exempelvis psykologins, ekonomins eller statsvetenskapens område—medan vi hittar frågeställningen i vad apotekaren och receptarien bör göra.

Metoderna är samhällsvetenskapliga—precis som inom farmakoterapin.

Det samhällsfarmaceutiska forskningsfältet

En schematisk skiss över det samhällsfarmaceutiska forskningsfältet.
Hur vet jag vilket ämne jag ska ha?

Det bestämmer du själv. Samhällsfarmaci är ett kreativt ämne, där examensarbetarna kan få styra mycket själv och utforma sina projekt självständigt.

Doktoranden Kristin Wisells examensarbete började exempelvis med att hon funderade kring varför det inte finns fler klinikapotekare, om det nu är så bra som alla lärare på apotekarutbildningen verkar tycka?

Om du har en egen idé om vad du skulle vilja göra—boka ett möte med Kristin Wisell och kom och diskutera det med oss.

Men vi erbjuder också mer ”färdiga” projekt—vissa är mest på idéstadiet, vissa är mer klara.

Projektarbete i samhällsfarmaci HT 2016

Förslag på möjliga examensarbeten

De flesta av projekten går att utforma både som 15 och 30 hp-projekt.

Hur kan en klinikapotekare bistå en tandvårdsklinik för att förbättra tandhälsan?

Vad och hur mycket vet gymnasieungdomar om receptfria läkemedel?

Hur ska vi kunna nå ut med hälsoinformation till olika grupper i samhället?

Hur upplever personer med arabiska/persiska att sjukvårdssystemet ser ut?

Hur kan dialogen mellan apotekaren/receptarien och patienten/kunde på ett öppenvårdsapotek förbättras?

Hur får vi alla apotekare/receptarier att använda oss av våra förslag?

Vad skulle öppenvårds-apotek-apotekarna och receptarierna vilja göra på sitt öppenvårdsapotek? Varför gör de det inte redan idag?

Hur ser olika apoteksföretag på rådgivning på öppenvårdsapotek?

Hur ser läkarförbundet på öppenvårdsapotekarens roll?

Hur kan öppenvårdsapoteken samarbeta med vårdcentralerna med att förbättra läkemedelsanvändningen och därmed folkhälsan?

Hur ser antibiotikaanvändningen ut i Sverige jämfört med i Storbritannien? Vilka skillnader finns—och vad kan vi lära oss av varandra?

Varför finns samhällsfarmaci och farmakoterapi på två olika institutioner i Uppsala? Hur ser det ut internationellt sett?

Vad skrev de borgerliga partierna i sin valplattform från 2006 om omregleringen av apotekssektorn?

Hur ser attityden till läkemedelsbehandling för depression ut i Sverige jämfört med Kina?

Hur skiljer sig yrkesrollen för en öppenvårdsapotekare i Iran/Irak från den i Sverige?

Projekt i samarbete med Läkemedelsverket.

Egna idéer

Kontakta kristin.wisell@farmaci.uu.se eller jannike.stenlund@farmaci.uu.se för att boka ett möte där ni diskuterar om projektet verkar vara genomförbart.

Egen extern handledare

Det går även att som student fixa en egen extern handledare—gärna med erfarenhet av handledning--om det är något speciellt ställe man gärna vill göra examensarbete på. I så fall behöver handledaren ta kontakt med Kristin.wisell@farmaci.uu.se för att diskutera upplägget

Tidigare examensarbeten inom samhällsfarmaci >>

Varmt välkommen till oss på samhällsfarmacin!

Tidigare examensarbeten inom samhällsfarmaci ^

Här kan du se en lista över tidigare examensarbeten inom ämnet samhällsfarmaci. Studenter som givit sitt samtycke till publicering av uppsatserna visas med namn. Dessa uppsatser kan som regel laddas ned i fulltext från denna sida. För övriga arbeten, kontakta handledaren eller institutionen.

HT 2012

Johanna Lind
General sale of non-prescription medicinal products- A comparison between Sweden and United Kingdom.
(30 hp, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong, Annika Nordén Hägg)

Dalia Alsadi
Apotekare, behövs vi på apotek? En intervjustudie om apotekarens roll på apotek.
(30 hp, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Evelina Jatko
Tillgänglighet till läkemedel och farmaceutisk kompetens i Sveriges gelsbygd-hur kan den säkerställas i framtiden?
(30 hp, Handledare: Kristin Wisell)

Ida Nordstand
Kommunikation med hörselskadade på apotek.
(15 hp, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Joachim Swedenborg
Prissättning och subvention av receptbelagda öppenvårdsläkemedel inom läkemedelsförmånerna –en jämförelse mellan de skandinaviska länderna.
(30 hp, Handledare: Maria Nilsson)

VT 2012

Bereket Heaven
När och varför motsätter sig farmaceuter ett generiskt utbyte på apotek. En studie om hur farmaceuter i Sverige förhåller sig till generisk substitution.
(30 hp, D-nivå, Handledare: Erica Olsson)

Gyllbäck Ljungqvist Martin
Electronic Common Technical Document (eCTD)
Time advantages compared to paper submission.

(30 hp, D-nivå, Handledare: Morgan Hugosson)

Taha Amaniy
Läkemedelsansvariges roll på apoteket.
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong och Annika Nordén-Hägg)

HT 2011

The effects of generic substitution on communication at pharmacies.
(30 hp, D-nivå, Handledare: Erika Olsson)

Faktorer som har samband med multimedicinering
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong)

VT 2011

Elisabet Rönnbäck
Tar patienten medicinen? Följsamhet till behandling med flukloxacillin vid olika antal doseringstillfällen per dag
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong)

Farmaceut mer än bara en farmaceut, farmaceuters inverkan på äldreboende
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong)

Cecilia Kronström
Etiska problem som farmaceuter ställs inför på apotek
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong)

Metformin och risken för laktacidos – en registerbaserad studie för beskrivning av metforminanvändare i Sverige
(30 hp, D-nivå, Handledare: Carola Bardage)

Helena Blomqvist
Farmaceuter och stress, stressens påverkan på farmaceuter och deras yrkesutövning
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong

Onkologers attityder och upplevda barriärer till att samtala om psykosociala ämnen – enkätutveckling
(15 hp, C-nivå, Handledare: Hanna Fagerlind)

Hjärtinfarkt hos yrkesförare
(30 hp, D-nivå, Handledare Sofia Kälvemark-Sporrong)

Hur hanterar läkemedelsanvändare utbyten av läkemedel?
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong, Erika Olsson)

Generika och generisk substitution – erfarenheter och attityder bland användare från olika socioekonomiska grupper
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong, Erika Olsson)

Rebecca Englund
Diskussioner om antibiotika och antibiotikaköp på internet
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong)

Metodutveckling för detektering och uppföljning av läkemedelsberoende – en registerstudie i samarbete med Läkemedelsverket
(30 hp, D-nivå, Handledare: Carola Bardage)

HT 2010

Jonna Dahl
Försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek – en enkätundersökning utifrån kassapersonals perspektiv
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong)

Magnus Ekström
A Content Analysis of Oral Contraceptives in the Norwegian Newspapers and Web News 2000-2009
(30 hp, D-nivå, Handledare: Tobias Renberg)

Sara Ericsson
Läkemedel på lista
(30 hp, D-nivå, Handledare: Tobias Renberg, Per Nordlander)

Naffe Nguyen
The American Pharmacy Staff´s Experiences and Opinions of Generic Drug Substitution
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong)

Mariam Shamoon
Läkemedelsverket och kommunernas arbete med tillsyn över läkemedelsförsäljning utanför apotek
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark-Sporrong, Annika Norden-Hägg)

Kostnadsjämförelse av fyra cytostatikabehandlingar vid kolorektal cancer i Sverige – oralt capacitabin kontra intravenöst 5-FU/LV
(30 hp, D-nivå, Handledare: Göran U Carlsson, Christoffer Holmberg, Sofia Kälvemark-Sporrong)

VT 2010

Bina Azhar
Economical access to antibiotics in an era of increasing resistance - a study from Lahore, Pakistan
(30 hp, D-nivå, Handledare: Liselotte Diaz Högberg)

Camilla Berglund
Modeller för att utvärdera en följsamhetsförhöjande insats med hjälp av det svenska läkemedelsregistret
(30 hp, D-nivå, Handledare: Tobias Renberg, Joakim Söderberg)

Mireille Iribagiza
Läkares åsikter om generisk substitution och förskrivning av generiska preparat
(15 hp, C-nivå, Handledare: Tobias Renberg)

Läkemedelsfrågor på familjehemsidor – vad chattar gravida kvinnor om?
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Outpatient care of gastrointestinal cancer: Patients’ experiences and satisfaction with care
(15 hp, C-nivå, Handledare: Hanna Fagerlind, Ida Bergström,)

HT 2009

Frida Andersson
Läkemedelsförskrivning ur ett könsperspektiv
(30hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)


Antibiotikaanvändning i öppenvård i Stockholms län
(15 hp, C-nivå, Handledare: Annika Hahlin, Sofia Kälvemark Sporrong)

Claes Jidheden
Blodgivning och män som har sex med män – Argumentationsanalys och ett riskperspektiv
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Kenneth Johnsson
Förutsättningar för apotek i Sverige att bidra till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning –en intervjustudie med några förväntade apoteksaktörer
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Erica Olsson
Pharmacists’ attitude to and knowledge about generics and generic substitution
(30 hp, D-nivå, Handledare: Leif Andersson, Sofia Kälvemark Sporrong)

Jannike Stenlund
Patienters attityder till forskning och forskare – utformning av enkätfrågor till patienter med reumatiska systemsjukdomar
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Jessica Thall
Införandet av elektroniska patientjournaler i Sverige – dokumentation av patienters läkemedelsbehandling
(15 hp, C-nivå, Handledare: Christina Ljungberg)

VT 2009

Bergvall, Amanda
Förmedling av svåra besked till cancerpatienter
(15 hp, C-nivå, Handledare: Hanna Fagerlind)

Engström, Marie
Utvärdering av innehåll och kvalitet i kommunikation inom onkologivården
(15 hp, C-nivå, Handledare: Ida Bergström, Hanna Fagerlind)

Den äldre multimedicinerande patientens syn på apotek - Skillnader mellan kvinnor och män
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Vad lär sig apotekarstudenter under apotekspraktiken?
(30 hp, D-nivå, Handledare: Andy Wallman)

Nordquist, Ebba
Patientcentrerad vård och patientcentrerad kommunikation - Utveckling av en frågestudie
(15 hp, C-nivå, Handledare: Hanna Fagerlind)

Kristin Wisell
Vill de ha oss?- Utvecklingen av farmaceutens roll i den svenska slutenvården
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

HT 2008 ^

Säkerhetskultur inom hälso- och sjukvården
(30 hp, D-nivå, Handledare: Annika Nordén-Hägg)

Carlsson, Jenny
Apotekare - en utrotningshotad art? En analys av apotekaryrket i den offentliga debatten i Sverige 2005-2008
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Felexpedition på rekvisition
(15 hp, C-nivå, Handledare: Annika Nordén-Hägg)

Kan prognos för fas III prövningar göras utifrån information från tidigare prövningar
(30 hp, C-nivå, Handledare: Karin Hedenmalm)

Tang, Janet
The Role of Pharmacists in Asia and Africa - A Comparative Study to the UK and Sweden
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

VT 2008 ^

Beredningsformens betydelse för användaren – en kvalitativ intervjustudie med migränpatienter
(30 hp, D-nivå, Handledare: Christina Ljungberg, Nelly Fransén)

Farmaceuters förväntningar inför omregleringen av svenska apoteksmarknaden
(15 hp, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Informationskällor på apotek – en väg till säkrare läkemedelshantering?
(15 hp, C-nivå, Handledare: Annika Nordén-Hägg)

Bokad rådgivning med uppföljning – metodutveckling inför en observationsstudie
(15 hp, C-nivå, Handledare: Anna Montgomery)

Analys av studenters förmåga till reflektion under apotekspraktiken – en interventionsstudie
(30 hp, D-nivå, Handledare: Andy Wallman)

Professionell kompetens hos apoteksfarmaceuten i Sverige idag
(30 hp, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Överföring av information om läkemedel mellan slutenvård och öppenvård
(15 hp, C-nivå, Handledare: Christina Ljungberg)

Utvärdering av en farmaceutisk rådgivningsstjänst på apotek. Pilottest av patientenkät
(30 hp, D-nivå, Handledare: Anna Montgomery)

Farmacistudenters syn på sin profession med fokus på apoteksarbete
(30 hp, D-nivå, Handledare: Andy Wallman)

Överföring av information om läkemedel mellan sluten- och öppenvård
(15 hp, C-nivå, Handledare: Christina Ljungberg)

Resursförbrukning och kostnader i samband med symptomatisk CMV-infektion hos njurtransplanterade patienter. Retrospektiv pilotstudie.
(30 hp, D-nivå, Handledare: Britt-Marie Eriksson, Fredrik Sund, Sarah Friberg)

Kommunikationsanalyser mellan patient och läkare inom onkologivården med hjälp av Velikovas innehållsanalysinstrument
(30 hp, D-nivå, Handledare: Ida Bergström, Lena Ring)

Användbarhet av Velikovas innehållsanalysinstrument i samband med en SEIQoL-DW intervention i klinisk onkologisk rutinvård
(15 hp, C-nivå, Handledare: Ida Bergström, Lena Ring)

Apoteket – Läkemedelsaffär eller kunskapskälla? En Q-metodologisk studie om allmänhetens åsikter om apotekens roll.
(30 hp, D-nivå, Handledare: Tobias Renberg)

HT 2007 ^

Kommunikationsanalys av onkolog-patient konsultationer med Velikovas innehållsanalysinstrument
(20p, D-nivå, Handledare: Ida Bergström, Lena Ring)

Användbarhet av Velikovas innehållsanalysinstrument efter en livskvalitetsintervention
(20p, D-nivå, Handledare: Ida Bergström)

Patient-läkarkommunikation inom dermatologin. Missförstånd och samförstånd med potentiell inverkan på läkemedelsanvändningen
(20p, D-nivå, Handledare: Åsa Kettis Lindblad)

Apotekspersonalens erfarenhter av arbetsrelaterad stress och hur den är kopplad till etik.
(20p, C-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

VT 2007 ^

Patient-läkarkommunikation inom dermatologi och onkologi en jämförande studie
(20p, D-nivå, Handledare: Åsa Kettis Lindblad)

Bohm Anna
Erfarenheter av och attityder till multimedicinering ur den äldre kvinnans perspektiv
(10p, C-nivå, Handledare: Janne Moen)

Receptinterventioner i öppenvårdsapotek - en observationsstudie på apoteket Hägern i Uppsala
(10p, C-nivå, Handledare: Anders Ekedahl)

Potentiella konsekvenser av en omreglering av den svenska apoteksmarknaden; en fallstudie
(10p, C-nivå, Handledare: Lena Ring)

Faktorer som styr förskrivningsgraden av startförpackningar
(20p, D-nivå, Handledare: Staffan Castensson)

Vem köper receptfria läkemedel? en enkätstudie
(10p, C-nivå, Handledare: Erica Hagblom)

Missförstånd rörande läkemedelsbehandling i kommunikationen mellan dermatologer och deras patienter
(20p, D-nivå, Handledare: Åsa Kettis Lindblad)

Vidareutveckling och anpassning av kommunikationsanalysinstrumentet MIPS till svensk onkologivård
(20p, D-nivå, Handledare: Hanna Fagerlind, Lena Ring)

Telefonuppföljning utförd av farmaceut riktad till patienter med nyinsatt läkemedelsbehandling – ett studieprotokoll
(10p, C-nivå, Handledare: Åsa Kettis Lindblad)

”Man måste vara djävligt frisk för att tåla all den här medicineringen!” Attityder och erfarenheter av multimedicinering av äldre - ur allmänläkarens synvinkel
(20p, D-nivå, Handledare: Janne Moen)

Differences in human and veterinary legislation regarding medicinal products
(10p, C-nivå, Handledare: Vera Franzén)

Försäljning av antibiotika för hund och katt i Sverige under 2005 och 2006
(20p, D-nivå, Handledare: Christina Greko)

Varför blir inte alla substanser läkemedel? Orsaker till nedläggning av substanser som ingått i kliniska prövningar 1984 till 2000
(10p, C-nivå, Handledare: Karin Hedenmalm)

Den äldre mannens inställning till och erfarenhet av multimedicinering - en kvalitativ studie
(10p, C-nivå, Handledare: Janne Moen)

HT 2006 ^

Åtgärder vid läkemedelsrelaterade problem analys av uppföljning, problemlösning och följsamhet
(20p, D-nivå, Handledare: Fredrik Ax, Tommy Westerlund)

Bergström Ida
Patient-läkarkommunikation inom onkologivården En jämförande studie av två samtalsanalysinstrument
(20p, D-nivå, Handledare: Hanna Fagerlind)

Analgesic medication use by sufferers of chronic pain: Experiences and attitudes
(20p, D-nivå, Handledare: Martin Henman)

Drug utilization on the Baltic islands
(20p, D-nivå, Handledare: Björn Wettermark)

Felexpeditioner: Livsmedel och näringspreparat
(10p, C-nivå, Handledare: Annika Nordén-Hägg, Lisbet Simonson)

Det nya läkemedelsregistret, hur det kan användas för att följa upp kvaliteten i förskrivningar inom primärvården
(20p, D-nivå, Handledare: Björn Wettermark)

Vad kan apoteket göra för läkemedelsanvändaren ur läkemedelsanvändarens perspektiv?
(20p, D-nivå, Handledare: Tobias Renberg)

Felexpeditioner till barn yngre än ett år
(10p, C-nivå, Handledare: Annika Nordén-Hägg)

Pharmacists’ Perception of Pharmaceutical Care in Sweden
(20p, D-nivå, Handledare: Tobias Renberg)

VT 2006 ^

Läkemedelsrelaterade problem hos apotekskunder – analys av utfallet för betablockerare, kalciumflödeshämmare smt preorala antidiabetika inom RiksBLIR –projektet
(10p, C-nivå, Handledare: Lennart Gallon, Tommy Westerlund)

Svensk hälso- och sjukvård och läkemedelsanvändning ur en språklig och kulturell minoritets perspektiv
(20p, D-nivå, Handledare: Åsa Kettis Lindblad)

Apoteksreformen i Norge år 2001 – Vad har den nya apotekslagen fört med sig?
(10p, C-nivå, Handledare: Else-Lydia Toverud)

God reflektion – en grund för god kommunikation?
(20p, D-nivå, Handledare: Andy Wallman, Lena Ring, Åsa Kettis Lindblad)

Patient-läkarkommunikation på onkologmottagningen – en kvalitativ analys
(20p, D-nivå, Handledare: Hanna Fagerlind, Lena Ring, Åsa Kettis Lindblad)

Hur äldre invandrarkvinnor upplever medicinering och vård i Sverige – en intervjustudie
(20p, D-nivå, Handledare: Sofia Kälvemark Sporrong)

Pharmacy Internship Students and Reflective Practice
(20p, D-nivå, Handledare: Andy Wallman, Åsa Kettis Lindblad, Lena Ring)

Uppföljning av vård och behandling av hudpatienter – med stöd av ett mobiltelefonbaserat verktyg
(20p, C-nivå, Handledare: Lena Ring)

Användning av livskvalitetsinstrument inom onkologisk rutinsjukvård - utveckling av frågeguide
(20p, D-nivå, Handledare: Hanna Fagerlind)

To top of page Arrow up