Please use your browser's BACK button to return to the page that brought you here.

Fördjupningsprojekt i Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi

Forskar- och lärargruppen Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi studerar orsaker till och utfall av läkemedelsanvändning i klinisk praxis. Förutom epidemiologiska studier av behandlingsresultat mätta med kliniska mått ingår även studier av läkeme­delsbehandlingens effekter på patientens funktion och livskvalitet. Läkemedelsförskrivning samt hur patienter använder sina läkemedel exempelvis patienters följsamhet till läkemedelsordinationer är ytterligare områden liksom etiska aspekter på läkemedelsförskrivning och läkemedelsförsörjning. Vidare genomförs hälsoekonomiska studier av nyttovikter och kvalitetsjusterade levnadsår. Genusaspekter på hälsa och läkemedelsanvändning är ett ytterligare intresseområde. Analyser av läkemedelsan­vändning, folkhälsa, sjukdomsbörda, livskvalitet samt resurskonsumtion i olika patientgrupper och i befolkningen som helhet är centralt. Syftet är att bidra till en rationellare läkemedelsanvändning i samhället.

Projektområden

Vi har fördjupningsprojekt vid institutionen. Exempel på sådana är studier av medelålders, ungdomars och barns läkemedelsanvändning sett ur epidemiologisk synvinkel. 10-poängs­arbeten kan komma att bestå av litteraturarbete.

Vi har också externa projekt. Vi har exempelvis samarbete om examensarbeten med Läkemedelsförmånsnämnden. Dessa projekt är dock av mer omfattande natur och kräver 20-poängsarbete.

Information och anmälan

Kontakta:

Chris Bingefors (kursansvarig), tel: 471 41 31
e-mail: chris.bingefors@farmaci.uu.se

eller

Dag Isacson, tel: 471 42 94
e-mail: dag.isacson@farmaci.uu.se

To top of page Arrow up